NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ ŘÁD 4MEN EXPO 2021

Tento provozní a návštěvní řád (dále jen ,,návštěvní řád“) se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do areálu Výstaviště PVA Praha Letňany (PVA) době konání 4MEN EXPO.

 

1.       Návštěvníkem 4 MEN EXPO se rozumí každá osoba, která vstoupí do areálu Výstaviště PVA Praha Letňany (PVA) době konání 4MEN EXPO.

2.       Vstup na 4MEN EXPO a pobyt na tomto veletrhu je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem, jakož i tohoto návštěvního řádu a dalších pokynů pořadatelů a organizátorů 4MEN EXPO.

3.       Každá osoba vstupující do prostor 4MEN EXPO je povinna chovat se tak aby nedocházelo k poškozování areálu PVA či jeho vybavení, jakož- i majetku pořadatele 4MEN EXPO a vystavených exponátů.

4.       Pořadatel 4MEN EXPO si vyhrazuje právo odepřít vstup, popř. vyvést bez náhrady vstupného, každou osobu, která nerespektuje pokyny pořadatele anebo jejíž chování shledá nepřístojným.

5.       Každá osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nemusí být vpuštěna na 4MEN EXPO nebo bude z prostor vyvedena bez náhrady. Porušení může být potrestáno policií ČR na místě blokovou pokutou do výše až 5 000 Kč nebo ve správním či trestním řízení.

6.       Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opravňuje pouze k jednomu vstupu na 4MEN EXPO, není-li uvedeno jinak.

7.       Vstupenka je majetkem pořadatele, prodej, nebo obchodování s ní je zakázáno a může Vám být kdykoliv odebrána.

8.       Vstupenka je cenina, její padělání nebo pozměňování je zakázáno.

9.       Další převod nebo prodej vstupenky písemného souhlasu pořadatele 4MEN EXPO nebo pokus o další prodej je zakázáno a způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na akci bez náhrady.

10.   Bez výslovného písemného souhlasu pořadatele 4MEN EXPO nesmí kupující nebo držitel vstupenky se vstupenkou nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských soutěží).

11.   Každá osoba vstupující do prostor 4MEN EXPO je povinna projít kontrolou vstupu ověřující platnost vstupenky.

12.   Každá osoba vstupující do prostor 4MEN EXPO souhlasí s bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku.

13.   Odmítnutí prohlídky je důvodem pro zamezení vstupu bez náhrady.

14.   Na 4MEN EXPO není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol či omamné látky, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů a dětské stravy). Dále není dovoleno vnášet láhve (s výjimkou kojeneckých), nádoby pod tlakem, politické a reklamní materiály, sklo a předměty z něj vyrobené, nadměrná zavazadla, zbraně a výbušniny, hořlaviny, jízdní kola, koloběžky či jiné dopravní prostředky či sportovní pomůcky a jiné nebezpečné předměty, které mohou způsobit škodu na zdraví či majetku. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pořadatel.

15.   Na 4MEN EXPO je zákaz vstupu zvířat.

16.   Na 4MEN EXPO je zakázáno používat otevřený oheň.

17.   Kouření v prostorách 4MEN EXPO je zakázáno v místech, mimo místa k tomu určená (označená místa, kuřárna před vstupem, atd.).

18.   V prostorách 4MEN EXPO není dovoleno bez povolení organizátora následující:

a.       rozdávat prospekty, akviziční materiály a jiné tiskoviny

b.      provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné podobné činnosti

c.       provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost / prodej

d.      poškozovat majetek, porosty a prostory v areálu

e.      pohybovat se mimo vyznačené komunikace, vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost

f.        propagovat násilí, náboženskou či rasovou nesnášenlivost

19.   Stání vozidel návštěvníků a uživatelů je v areálu možné jen na vyhrazených plochách mimo prostor výstav a dalších akcí, pokud neurčí parkovací služba jinak. Stání vozidel není dovoleno na neoznačených místech, zvláště pak na nástupních plochách pro požární techniku. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či bránící provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních anebo mimořádných situacích či při požáru, bude vozidlo odtaženo z areálu Výstaviště na náklady majitele. Stání vozidel je zpoplatněno a řídí se parkovacím řádem.

20.   Maximální povolená rychlost motorových vozidel v areálu Výstaviště je 5 km/hod.

21.   Pro ochranu našich mladistvých je vstup na 4MEN EXPO povolen pouze dospělým. Osobám mladším 18 let bude vstup na veletrh umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby! Management akce si vyhrazuje právo případně požadovat prokázání zletilosti.

22.   Držitel vstupenky je povinen nosit u sebe vstupenku nebo pásku na ruce po celou dobu pobytu na 4 MEN EXPO a na požádaní jí předložit ke kontrole pořadatelské službě.

23.   Každá osoba vstupující do areálu Výstaviště je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškození areálu PVA a jeho vybavení a věcí zde umístěných. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

24.   Při vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie a osob zodpovědných za evakuaci.

25.   Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se požárními poplachovými směrnicemi umístěnými na viditelných místech objektů. Jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídit pokyny osob řídících evakuaci.

26.   Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví osob způsobenou jejich vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu

27.   Při úrazu návštěvníka v prostoru 4MEN EXPO je nutno sepsat záznam o úrazu za účasti příslušných pracovníků pořadatelské služby.

28.   Každý, kdo zpozoruje v prostoru 4 MEN EXPO či na zařízeních zde umístěných závadu ohrožující bezpečnost osob je povinen tuto závadu bez prodleně nahlásit pořadatelské službě.

29.   Každá osoba vstupující na 4MEN EXPO bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv bezpečnostní pásky, ploty a jiné zábrany umístěné kdekoliv v areálu konání 4MEN EXPO. V případě porušení tohoto zákazu neodpovídá pořadatel za případné škody na majetku či zdraví vzniklé v důsledku tohoto porušeni.

30.   Každá osoba vstupující na 4MEN EXPO bere na vědomí, že v areálu se mohou zaměstnanci PVA a pořadatele popřípadě osoby jím pověřené, pohybovat na jízdních kolech, bruslích, segway, skútrech, motocyklech, čtyřkolkách či automobilech a každý je tak povinen se po areálu pohybovat se zvýšenou obezřetností.

31.   Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené na  4MEN EXPO nemohou být bez předchozího písemného souhlasu pořadatele používány pro komerční účely.

32.   Neoprávněné použiti, přenos nebo reprodukce loga 4MEN EXPO je zakázáno.

33.   Držitel vstupenky poskytuje pořadateli a jím určeným osobám práva k použití audiovizuálního záznamu své osoby, k jakékoli nebo nahrané ukázce nebo jinému přenosu či opakování záznamu eventu, bez vymezení práv k publikování nebo komerčnímu využití a to bez náhrady.

 

34.   Držitel vstupenky souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky uvedené na vstupence, v tomto provozním řádu, pokyny pro návštěvníky uvedené na stránkách a u vstupu do areálu jakož i pokyny pořadatelské služby a oprávněných osob. Tento návštěvní a provozní řád je platný a účinný od 06. 12. 2018.

TOP